Neurorehab

Vad är neurorehab?

Neurorehab, eller neurologisk rehabilitering, är en process som hjälper till att återskapa förlorad funktion och förbättra möjligheterna till aktivitet, delaktighet och god livskvalitet för dig som har drabbats av en neurologisk skada eller sjukdom. Det kan handla om stroke, traumatisk hjärnskada, cerebral pares, ryggmärgsskada eller sjukdomar som Parkinsons och multipel skleros. Målet med neurorehab är inte bara att behandla symtomen utan också att maximera din självständighet, delaktighet och livskvalitet i vardagen.

De mest effektiva metoderna inom neurorehab

Forskning inom neurorehab visar att det ofta är fullt möjligt för nervsystemet att återskapa förlorad funktion, även många år efter en skada. För bästa möjliga resultat bör neurorehabiliteringen vara intensiv och individuellt utformad för varje person, med bland annat specifik och repetitiv träning i en berikad miljö. Detta är på forskningsnivå väl känt över i princip hela världen. På Hedla omsätter vi dessa principer i praktiken.

Varför välja Hedla för din neurorehab?

På Hedla är vi stolta över att kunna erbjuda den neurorehabilitering som leder till bästa möjliga framsteg och återhämtning. Vår neurorehab är evidensbaserad och bygger på principerna för nervsystemets förmåga att utvecklas och omorganisera sig efter en skada eller sjukdom, som ett svar på nya erfarenheter, stimulans och utmaningar. Rehabiliteringen genomförs därför i berikad miljö i södra Spanien och leds av några av de främsta specialisterna på området, som stöttar dig genom varje steg av rehabprocessen. Vår vision är att med dig och dina förutsättningar, behov och mål i centrum kunna dela med oss av de verktyg som leder till bästa möjliga framsteg och livskvalitet.

Framtiden för neurorehab

Med teknologins framsteg ser vi en rad nya möjligheter inom neurorehabilitering. Detta inkluderar augmented eller virtual reality för att göra träningen mer motiverande och användning av AI för att förutsäga och anpassa rehabiliteringsplaner, baserat på symtom och framsteg. På Hedla har vi för avsikt att alltid ligga i framkant och ständigt implementera de senaste och mest effektiva metoderna inom neurorehab. En nära kontakt med pågående vetenskaplig forskning gör det möjligt för oss på Hedla att kontinuerligt utveckla, utvärdera och förfina våra metoder.

Neurorehab utifrån den senaste forskningen
Hedlas personal vidareutbildas löpande och medverkar i olika internationella forskningsprojekt gällande neurorehab och berikad miljö. Ett pågående forskningssamarbete som Hedla har med Karolinska Institutet, Uppsala Universitet och Málaga Universitet syftar bland annat till att utvärdera hur hjärnan byggs om och förändras under rehabiliteringen på Hedla. Deltagarna i denna studie får därför sina hjärnor skannade i en avancerad magnetkamera någon av de första och sista dagarna av sin neurorehabilitering.

Neurorehab i Spanien

Våren 2024

15 januari till 2 februari

5 februari till 23 februari

26 februari till 15 mars

18 mars till 5 april

8 april till 26 april

29 april till 17 maj

Hösten 2024

16 september till 4 oktober

7 oktober till 25 oktober

28 oktober till 15 november

18 november till 6 december

Neurorehab på Hedla – hur går det till?

Eftersom varje person och neurologisk skada är unik, bör rehabiliteringen vara individuellt anpassad utifrån just dina behov och mål. Även om dess innehåll och upplägg vanligtvis utgår från diagnos, symtom och den forskning som finns inom respektive område, är det minst lika viktigt att väga in faktorer som intressen, drivkrafter, livssituation och andra personliga eller externa resurser. Upplägget och innehållet i neurorehabiliteringen varierar därför från person till person. 

Neurorehab som leder till tydliga förbättringar
Utifrån dina mål skapas en neurorehabplan som ligger till grund för det detaljerade träningsupplägget. Teamets uppgift är att ta fram precis rätt övningar för dig, som var och en syftar till att stärka upp någon eller några av de delar som står mellan dig och dina olika mål. Rehabiliteringen sker sedan vanligtvis fem timmar per dag, måndag till fredag under tre veckor. Detta möjliggör oftast tillräckligt stor träningsdos och andra insatser för att uppnå tydliga förbättringar. Upplägget utvärderas under rehabiliteringens gång och uppdateras beroende på din dagsform och uppnådda framsteg.

Neurorehab tillsammans – mot dina mål
Hos oss tränar du ofta tillsammans med de andra deltagarna i gruppen för inspiration, pepp och socialt utbyte, men genomför neurorehabiliteringen helt utifrån din egen individanpassade rehabplan. Deltagarna i Hedlas rehabprogram kommer främst från Sverige, men även andra delar av Europa, såsom övriga Skandinavien, Spanien och Storbritannien. Alla i rehabteamet pratar såväl svenska som spanska och engelska, men vi försöker alltid anpassa våra grupper så att deltagarna pratar samma språk och kan ha maximalt utbyte av varandra.

Vill du veta mer om Hedlas rehabprogram utifrån en deltagares perspektiv?

Satu eller Adam, som båda har genomfört delar av sin stroke-rehabilitering på Hedla, kanske kan hjälpa dig med frågor och funderingar.

Adam drabbades år 2019 av en stroke, som ledde till vänstersidigt nedsatt motorik och hjärntrötthet. Du kan nå honom på instagram.

Satu fick en stroke i lillhjärnan och lillstammen år 2018 och drabbades då av talsvårigheter, känselbortfall och nedsatt motorik, styrka och balans. Kontakta henne gärna på Facebook.

Vem kan ha nytta av neurorehab?

Neurorehab för dig med förvärvad hjärnskada
Vid till exempel stroke, traumatisk hjärnskada, cerebral pares eller hjärntumör kan du dra nytta av neurorehab för att återfå fysiska funktioner som bland annat motorik och styrka, förflyttningsförmåga och balans. Du kan även förbättra språk, tal och andra kognitiva förmågor samt öka din självständighet och delaktighet i dagliga aktiviteter.

Neurorehab för dig som har en ryggmärgsskada
Efter ryggmärgsskada är neurorehab ofta en viktig insats för att minimera konsekvenserna av de funktionsnedsättningar som har uppstått. Fokus ligger på att återerövra så många förmågor som möjligt och att identifiera möjligheter att anpassa sig till de kvarstående begränsningarna. Den del av kroppen som fortfarande har styrka och rörlighet bör också tränas för att hantera nya uppgifter. Om ryggmärgsskadan är inkomplett, syftar träningen samtidigt till att återfå så mycket som möjligt av de funktioner som har gått förlorade.

Neurorehab för dig som lever med multipel skleros
För dig som lever med multipel skleros kan neurorehab inriktad på funktionell träning förbättra din rörlighet, styrka, balans och förflyttningsförmåga. Även tal och sväljning kan förbättras genom träning som är specifikt inriktad på detta. Samtidigt omfattar rehabiliteringen för dig med multipel skleros oftast viss kognitiv träning, livsstilsrådgivning, stöd och utbildning för att du ska kunna hantera olika kognitiva utmaningar, fatigue och energihantering på bästa tänkbara sätt. Det övergripande målet är i de flesta fall att, på ett eller annat sätt, optimera funktion, självständighet och livskvalitet genom en helhetsinriktad strategi.

Neurorehab för dig som drabbats av Parkinsons sjukdom
En viktig del av neurorehabiliteringen för dig med Parkinsons är ofta att fördjupa kunskapen kring diagnosen och dina symtom, samt hitta strategier för att hantera vardagens utmaningar och främja god fysisk och psykisk hälsa. Detta omfattar såväl teoretisk som praktisk kunskap om hur funktionsnivån kan behållas och förbättras genom träning. Hela konceptet vilar på att dra nytta av de friska aspekterna och sträva efter maximal självständighet.

Med rätt övningar skapas nya kopplingar och nätverk mellan nervcellerna.

Hur påverkas nervsystemet av neurorehab?​

Neurorehab och återuppbyggnad av nervbanor
En neurologisk skada, som en stroke eller ryggmärgsskada, innebär att nervbanor eller nätverk av nervceller inte fungerar som de ska. Neurorehab fokuserar på att stimulera och återuppbygga eller skapa nya, alternativa nervbanor och nätverk som kan ersätta de gamla. Detta uppnås genom olika övningar som syftar till att förbättra och effektivisera kommunikationen mellan hjärnans olika delar och resten av kroppen.

Neuroplasticitetens roll inom neurorehab
En viktig aspekt inom neurorehab är nervsystemets neuroplasticitet, vilket kan beskrivas som dess förmåga att omorganisera och anpassa sig vid skada eller sjukdom. Genom tillräcklig repetition av olika utmanande övningar utvecklas nya kopplingar och nätverk mellan nervcellerna och kan på så sätt kompensera för skador och återställa funktion.

Neurorehab – din väg framåt

Neurologiska diagnoser, skador och symtom berör ofta en person genom hela livet och i många aspekter av vardagen. Medan vissa neurologiska diagnoser kan behandlas med läkemedel, finns det andra som saknar denna möjlighet. När din förmåga att delta i vardagliga aktiviteter, i arbetslivet eller i olika sociala sammanhang till följd av en neurologisk skada eller sjukdom, kan neurorehab vara din väg tillbaka igen.

Neurorehabiliteringens möjligheter
Neurorehabilitering erbjuder möjligheter genom att skapa förutsättningar för dig att återfå så mycket som möjligt av dina tidigare färdigheter och funktioner, som fanns innan skadan eller sjukdomen. Genom neurorehab kan du även bevara och stärka de funktioner som du fortfarande har kvar. Första steget i denna process är att begära en bedömning av ett rehabteam specialiserat på neurologisk rehabilitering. Därefter skapas en individuell rehabplan i samarbete med teamet, som kan inkludera exempelvis neurolog, rehabiliteringsläkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder, neuropsykologer och dietister.

Skräddarsydd neurorehab är A och O
Det är väldigt viktigt att neurorehabiliteringen skräddarsys utifrån varje persons unika behov och livssituation. Din delaktighet i planeringen och valet av såväl kortsiktiga som långsiktiga mål är helt avgörande för att rehabiliteringen ska leda till bästa möjliga resultat.

Neurorehab i öppenvård

Neurorehab kan ske både inom öppenvård och slutenvård. På Hedla genomförs rehabiliteringen oftast i öppenvård, även om de flesta av deltagarna ändå väljer att bo i direkt anslutning till rehabanläggningen. Vid öppenvård på Hedla deltar du alltså i neurorehab utan att behöva bo på ett sjukhus eller en vårdinrättning.

Gemenskap och god återhämtning vid neurorehab
Boendet och trivseln är samtidigt en viktig del av neurorehabiliteringen. God återhämtning och avkoppling mellan träningspass och andra insatser är dessutom en grundläggande faktor för att du ska få ut så mycket som möjligt av din neurorehabilitering. Gemenskap, socialt stöd och utbyte av erfarenheter med andra personer i en liknande situation är också ofta väldigt betydelsefullt. Alla Hedlas deltagare och även medföljande erbjuds därför både bekvämt och förmånligt boende på det fyrstjärniga och tillgänglighetsanpassade hotellet Bahía Tropical, som ligger i direkt anslutning till Hedlas anläggning.

Neurorehab i öppenvård genom Försäkringskassan
Du som bor i Sverige kan få din neurorehabilitering på Hedla betald av Försäkringskassan. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig med din ansökan. Detta är helt kostnadsfritt. Du behöver inte heller bestämma dig om du vill genomföra din neurorehabilitering på Hedla förrän du har fått Försäkringskassans beslut.

Klimatvård och neurorehab​

Medan så kallad klimatvård är inriktad på att dra nytta av specifika klimatfaktorer för att förbättra hälsan, syftar neurorehabilitering i första hand till att hjälpa dig med neurologiska skador och sjukdomar att återhämta dig och förbättra din funktion och livskvalitet genom andra behandlingsmetoder. Dessa två områden kan däremot i vissa fall samverka och klimatvård kan vara en del av neurorehabiliteringen.

Fördelar med gott klimat vid neurorehab
Resultaten av rehabiliteringen på Hedla bygger inte på klimatet som sådant, utan på den starka insatsen av målinriktad, specifik träning och andra insatser ledda av vårt högspecialiserade rehabteam. Samtidigt ger det goda klimatet förutsättningar för en mer effektiv neurorehabilitering, genom att träningen kan förläggas utomhus i olika utmanande och stimulerande miljöer under större delen av året.

Skillnaden mellan berikad miljö och klimatvård
Klimatvård och berikad miljö är två olika begrepp inom hälso- och sjukvården. Båda inriktar sig på att förbättra hälsa och välbefinnande, men på olika sätt och med olika fokus. Klimatvård involverar att vistas i en specifik geografisk region med ett särskilt klimat. Neurorehab i berikad miljö innebär istället att man drar nytta av den extra stimulans, variation och de utmaningar som en viss miljö erbjuder för att förbättra hjärnans förmåga att återhämta sig efter en neurologisk skada eller sjukdom.

Vad innebär berikad miljö inom neurorehab?
En berikad miljö syftar till att skapa en omgivning som stimulerar och utmanar en persons fysiska, mentala och kognitiva förmågor. Den berikade miljön främjar utveckling, välbefinnande och trivsel hos den som vistas där. Den erbjuder nya intryck och främjar rörelse, kommunikation och social samvaro, samtidigt som den bjuder in till aktivitet och delaktighet. Hedlas anläggning i södra Spanien är noggrant utvald för att erbjuda en verkligt berikad miljö med havsutsikt och grönskande trädgårdar specialdesignade för neurorehab, social samvaro och utbyte av erfarenheter med personer i en liknande situation.

Följ Hedla Rehab och lär dig mer om neurorehab!

Vill du eller någon du bryr dig om också komma vidare i rehabiliteringen efter att ha drabbats av en neurologisk skada eller sjukdom? Vill du återskapa förlorad funktion och livskvalitet igen? Vi på Hedla har både kompetensen och engagemanget som krävs för att hjälpa dig att uppnå bästa möjliga progress i din rehabilitering – oavsett om det gäller fysiska, språkliga eller andra kognitiva förmågor.

Om du vill uppleva en ny förbättringsfas i något av våra rehabprogram under 2024 är det dags att boka din plats nu. Vi erbjuder intensiv och individanpassad neurorehabilitering på allt ifrån tre veckor och uppåt, beroende på vad som passar just dig bäst.

Läs vår blogg och följ oss gärna på Instagram, Facebook, YouTube, där vi kontinuerligt lägger ut aktuell information om vår verksamhet och nyheter inom neurorehab.

Webbinarium 3 april 2024 kl 17.00

Vill du veta mer om Hedlas intensiva rehabiliteringsprogram i berikad miljö?

Välkommen på vårt webbinarium onsdagen den 3 april klockan 17:00-17:45.

Du får då chansen att via videolänk träffa våra medarbetare Anna Sjöholm, fysioterapeut, och Cecilia Eddin, logoped, som berättar om upplägget i Hedlas rehabiliteringsprogram.
Webbinariumet ger en inblick i hur rehabteamet tänker när de lägger upp träningen, för att maximera hjärnans återhämtning och uppnå bästa möjliga progress.

Så klart finns det även möjlighet att ställa frågor direkt till Anna och Cecilia och diskutera de olika aspekterna av intensiv neurologisk rehabilitering i berikad miljö.

Anmäl dig redan idag för att reservera en plats!

Vad roligt att du vill jobba med oss på Hedla!

Vi har nu fått din ansökan och slår dig en signal framöver om du har gått vidare till intervju. Dessvärre kommer vi inte att hinna träffa alla, men återkopplar givetvis till samtliga kandidater. 

Håll gärna kontakten med oss på Instagram och Facebook!

Föreläsning i Sverige

Vi beklagar, evenemanget har redan ägt rum, men vi ser fram emot att träffa dig på något annat evenemang vi ordnar i framtiden.